top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

2561-มิถุนายน: ประชุมประจำไตรมาส ณ ห้องประชุม Heritage บางแสน 

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561: บริษัทดีเคเค เอ็นยิเนียริ่ง ผู้ให้บริการและจำหน่ายเครื่องทดสอบอุณภูมิ ตู้จำลองสภาพอากาศ ได้จัดประชุมภายใน ณ ห้องสัมมนาโรงแรม Heritage บางแสน จากนั้นได้มีการทานอาหารเย็นร่วมกันทั้งบริษัทและครอบครัวพนักงาน ณ ร้านอาหาร CHARIOT PUB&RESTAURANT บางแสน

100 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page